HOME
홈페이지제작
쇼핑몰제작
어플리케이션
기능별홈페이지
포트폴리오
ERP 솔루션
유지보수
온라인마케팅
커뮤니티

셀레리움을 이용한 로그인과 데이터 크롤링예제 윈도우 10 > 자료실

본문 바로가기

홈페이지

어플리케이션

프로그램

오늘 방문자

제작상담

■ 어떠한 것이든 설명이 가능하시면 제작이 가능합니다.
■ 각종 다양한 어플리케이션 제작경험이 많습니다.
■ 다양한 유형별 홈페이지,쇼핑몰 제작경험이 많습니다.
■ 업종별 주문형 프로그램 제작 가능합니다.
VR,AR 이용한 결과물 및 모듈제작 가능합니다.
■ 상시채용 : php,java,ios,android,ar,vr,c#,Node

 

자료실

웹 | 셀레리움을 이용한 로그인과 데이터 크롤링예제 윈도우 10

페이지 정보

작성자 김영준 작성일20-12-22 14:01 조회3,913회 댓글0건

본문

1. 파이썬 설치 윈도우

 

2. 패키지 실행 

 

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py.

pip install openpyxl

pip install numpy 

pip install selenium

pip install requests

 

 

from selenium import webdriver as wd 
from selenium.webdriver.common.by import By
import openpyxl as excel
import time
import numpy as np
driver = wd.Chrome(executable_path="chromedriver.exe")
session_id = driver.session_id
 
url = "사이트url"
driver.get(url)
driver.execute_script("로그인페이지 이동")
elem = driver.find_element_by_id("아이디")
elem = driver.find_element_by_id("비번")
elem.send_keys("아이디값")
elem.send_keys("비번값")
driver.execute_script('로그인 처리하는 js')
 
wb = excel.Workbook()
sheet = wb.active
 
num = 1
sheet['A'+str(num)] = '값1'
sheet['B'+str(num)] = '값2'
sheet['C'+str(num)] = '값3'
sheet['D'+str(num)] = '값4'
 
sheet['E'+str(num)] = '값5'
sheet['F'+str(num)] = '값6'
sheet['G'+str(num)] = '값7'
sheet['H'+str(num)] = '값8'
sheet['I'+str(num)] = '값9'
 
sheet['J'+str(num)] = '값10'
sheet['K'+str(num)] = '값11'
sheet['L'+str(num)] = '값12'
sheet['M'+str(num)] = '값13'
sheet['N'+str(num)] = '값14'
 
for i in range(1,66):
    driver.execute_script('페이징처리하는값')
    roomslist = driver.find_element_by_id('리스트아이디')
    roomslist_li = roomslist.find_elements_by_tag_name("li")
    for val in roomslist_li:
        num += 1
        val.click()
        time.sleep(1)
        main = driver.find_elements_by_class_name("클레스이름")
 
        if(len(main) > 0):
            sheet['C'+str(num)] = main[0].text + main[1].text
 
        if(len(main) > 3):
            sheet['D'+str(num)] = main[2].text + main[3].text
 
        sheet['A'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['B'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        
        sheet['E'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['F'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['G'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['H'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['I'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        
        sheet['J'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['K'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['L'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['M'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        sheet['N'+str(num)] = driver.find_element_by_id("id1").text
        
        driver.execute_script('window.history.back()')
        time.sleep(1)
#테스트로 브레이크 처리했고 나중에 실코드에서는 풀어서 씀
        break
   

wb.save('info20201207.xlsx') 

 


| 디몬스터 | TEL : 070-7621-0572 / 070-5022-0572 | HP : 010-7574-0572 | E-mail : jackee@naver.com
| 서울 강남구 역삼동 645-7 2층 | 부천시 길주로 272 2001호 | 부산시 금정구 금정로 225 5층 | 몽골사무실- Ulaannaatar.mongola bayangol district 3-khoroo agro center 9-02
당사의 어플방식은 저작권 및 특허출원중입니다. 복제,모방,변용 및 유사 상행위 적발시,경고,통보없이 민형사상 책임을 진행합니다
Copyright © www.dmonster.co.kr All rights reserved.Since 2008 (주)세미콜론즈 · 사업자번호: 801-88-00338